SROI

Social return on investment

In de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding is het volgende artikel opgenomen over Social Return on Investment (SROI):

Gemeente verwacht van Dienstverleners dat deze een bijdrage leveren aan Social Return on Investment (SROI). Concreet betekent dit dat Dienstverleners zich inspannen om mensen in dienst te nemen met een Wwb-uitkering en om werk- en stageplekken te bieden aan Wsw-ers (Wet sociale werkvoorziening) en leerlingen. Vanwege de bezuinigingen is de inzet van SROI bij aanvang van de Overeenkomst vrijwillig. In het overleg over de uitvoering van de overeenkomsten dat de Gemeente periodiek organiseert wordt besproken wanneer de verplichting in gaat.(Overweging K)

Op dit moment is SROI dus een inspanningsverplichting.

Wat houdt social return in?

Met Social Return vraagt de gemeente aan opdrachtnemers bij een aanbesteding een percentage van de opdrachtsom aan te wenden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. De invulling van social return moet altijd aan de opdracht gerelateerd zijn. Dit betekent dat de opdracht betrekking moet hebben op het voorwerp van de opdracht.

Regionale afspraken

In de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal is een eenduidige werkwijze voor SROI afgesproken, de Bouwblokkenmethode, die vanaf 1 april 2016 regionaal is ingevoerd. Deze methode biedt goede handvatten hoe SROI in te vullen binnen de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding.

Bouwblokkenmethode

Download hier het SROI Bouwblokkenschema.