Administratie

Administratie & Facturatie

Hierbij willen we u graag informeren over het proces van de financiële verantwoording over 2021. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 5.12 van bijlage 2 van de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding. Hierin staat vermeld dat dienstverleners met een omzet van meer dan € 125.000,- (bij de H6) over het voorafgaande jaar een specifiek voor de gemeente opgestelde verantwoording met bijbehorende controle verklaring moeten inleveren . Voor de financiële verantwoording 2021 hanteert de H6 het landelijk opgestelde controleprotocol.

Voor het aanleveren van de productieoverzichten en de accountantsverklaring hanteert de H6 dezelfde opleverdata als het landelijk protocol, namelijk:

  • uiterlijk 1 maart 2022 moeten i.i.g. de productieoverzichten (uitgesplitst per gemeente) zijn ingediend, (NB: het gaat hier dus niet om betaalde facturen),
  • uiterlijk 1 april 2022 moet, voor zover van toepassing, de accountantsverklaring zijn ingediend.

U kunt uw stukken aanleveren via toekomstsociaaldomein@zoetermeer.nl .

Omzet < € 125.000,-

Indien de omzet in de H6-gemeenten (gezamenlijk) minder is dan € 125.000 dan is alleen een productieoverzicht nodig.

Omzet > 125.000, – / aandacht voor grensgebied

Indien de omzet in de H6-gemeenten (gezamenlijk) meer bedraagt dan €125.000,- dan is een productieoverzicht EN een accountantsverklaring nodig. In de omzet wordt zowel maatwerkvoorzieningen als vrij inzetbare voorzieningen meegerekend.

Dienstverleners die in het grensgebied zitten (tussen € 120.000 en € 130.000), adviseren we wel om dit goed te bekijken en hierover tijdig met de H6 gemeenten contact op te nemen voor verificatie ervan. Als u als dienstverlener zelf al duidelijk in beeld heeft dat de grens (net) niet overschreden wordt, kunt u alvast de onduidelijkheid wegnemen met bijvoorbeeld een (bestuurs-)verklaring.

Hieronder vindt u de relevante documenten.

Landelijk protocol 2021

Algemeen verantwoordingsprotocol WMO 2021

H6 Tarieven 2022

Administratieprotocol 2022

Administratieprotocol-VIV-2020